SLUŽBY PRO PODNIKATELE

Zakládání a změny obchodních společností

Nejčastěji užívané obchodní společnosti – společnost s ručením omezeným a akciovou společnost – lze založit jen ve spolupráci s notářem. Kromě notářského zápisu o založení společnosti Vám po dohodě připravíme i řadu dalších dokumentů potřebných pro vznik společnosti. Založenou společnost můžeme zapsat do obchodního rejstříku ihned po předložení všech potřebných dokumentů.

Také vybrané změny týkající se obchodních společností vyžadují formu notářského zápisu.

Přeměny obchodních korporací (fúze, rozdělení, změna právní formy, převod jmění na společníka)

Nejčastějšími druhy přeměn společností jsou fúze a rozdělení. Vždy jde o složitou problematiku zahrnující nejen právní, ale i účetní, daňové, regulatorní a případně další aspekty. Rádi Vám v tomto směru nabídneme své zkušenosti a připravíme potřebné notářské zápisy včetně přímého zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Notářské zápisy s přímou vykonatelností

Notářský zápis s přímou vykonatelností nahrazuje pravomocný a vykonatelný rozsudek soudu. Proto již na základě notářského zápisu s přímou vykonatelností lze nařídit exekuci. To představuje mimořádně silný prostředek zajištění dluhu pro věřitele a současně významné riziko pro dlužníka. Nestranný notář Vám vždy vysvětlí výhody i rizika tohoto postupu a sepíše příslušný notářský zápis.

Zástavní smlouvy

Zástavní právo k některým věcem (například k obchodnímu závodu) může vzniknout jen zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou. Nezbytným podkladem pro takový zápis je zástavní smlouva ve formě notářského zápisu. Takovou zástavní smlouvu pro Vás rádi sepíšeme a provedeme zápis zástavního práva do Rejstříku zástav.