SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY

Závěť

Probereme, co se po smrti stane s Vaším majetkem a jak můžete o svém majetku rozhodnout jinak. V závěti je možné řešit též vydědění potomků či ustanovení náhradních dědiců pro případ, že označení dědicové nebudou moci dědit.

Závěti sepsané formou notářského zápisu mají nejméně tři zásadní výhody:

 • Poskytneme Vám odbornou konzultaci a doporučíme vhodné řešení pro Vaši konkrétní životní situaci. Nevěřte prosím návodům z internetu.
 • Notářský zápis Vám poskytne nejvyšší možnou jistotu, že závěť obstojí i v případě napadení její pravosti či platnosti ze strany zákonných dědiců.
 • Závěť bude bezpečně uložena u notáře a registrována v databázi Notářské komory. Proto je vyloučeno, aby se závěť po Vaší smrti ztratila či „ztratila“.

Smlouvy o manželském majetkovém režimu (tzv. předmanželské a manželské smlouvy)

Uzavřením manželství obvykle vzniká společné jmění manželů (SJM). Součástí SJM se stává vše, co kterýkoliv z manželů nabude za trvání manželství (například výplata nebo zisk z podnikání) a také dluhy, které jeden z manželů za trvání manželství převzal. Součástí SJM nejsou například věci, které měl každý z manželů před svatbou, nebo které jeden z manželů zdědil či dostal darem.

Výše popsaný zákonný režim SJM lze změnit smlouvou ve formě notářského zápisu, a to před svatbou i za trvání manželství. Obsahem smlouvy může být například:

 • Rozšíření SJM: Věc ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů lze „vložit“ do SJM.
 • Zúžení SJM: Věc lze ze SJM vyjmout, jejím výlučným vlastníkem bude nadále jen jeden z manželů.
 • Režim oddělených jmění: V případě sjednání před svatbou snoubencům SJM vůbec nevznikne.

V jakých situacích nejčastěji využijete smlouvu o SJM?

 • Jeden z manželů či snoubenců bude podnikat. Cílem je ochránit majetek před rizikem z podnikání.
 • Manželé se chtějí rozvést, k tomu potřebují uzavřít dohodu o vypořádání SJM. Jeden z manželů si vezme úvěr na finanční vypořádání druhého manžela; tento úvěr se již nestane součástí SJM.
 • Jeden ze snoubenců je zadlužený. Cílem je umožnit svatbu bez negativních majetkových následků pro druhého snoubence.
 • Manželé si přejí, aby děti jen jednoho z nich dědily či naopak nedědily určitý majetek.

Převody nemovitostí

Můžeme Vám poradit při rozhodování o převodech nemovitostí v rámci rodiny. Lidé často přemýšlí, zda mají své nemovitosti potomkům darovat či zda si mají nemovitosti nechat s tím, že je potomci jednou zdědí. Při rozhodování je třeba vždy zvážit konkrétní situaci klientů. Probereme s Vámi výhody a nevýhody obou variant a případně sepíšeme potřebné dokumenty. Po dohodě Vás můžeme zastupovat ve vkladovém řízení u katastrálního úřadu.

Notářská úschova

Notář nejčastěji přebírá do úschovy kupní cenu v souvislosti s převodem nemovitostí. Kupující obvykle zašle kupní cenu na zvláštní účet notářské úschovy, ze kterého notář vydá peníze prodávajícímu teprve po zápisu kupujícího do katastru nemovitostí. Obě smluvní strany tak získávají potřebnou právní jistotu ohledně zaplacení kupní ceny.

Notář může převzít peníze do úschovy také v souvislosti s jinými transakcemi, například s převodem podílu ve společnosti s ručením omezeným nebo s převodem akcií.

Ověřování, výpisy a další služby

Z dalších služeb poskytujeme například:

 • ověření podpisu
 • vyhotovení ověřené kopie listiny
 • výpisy z obchodního rejstříku a z jiných veřejných rejstříků
 • výpisy z katastru nemovitostí
 • výpisy z rejstříku trestů
 • výpisy z bodového hodnocení řidičů
 • autorizovanou konverzi dokumentů