POZŮSTALOSTNÍ ŘÍZENÍ

Notář je soudem pověřen k vedení řízení o pozůstalosti. Jednotlivá pozůstalostní řízení jsou notářům v každém okrese přidělována soudem podle předem stanoveného rozvrhu. Dědicové si v pozůstalostním řízení tedy nemohou vybrat notáře, se kterým chtějí pozůstalost řešit.

Notářská kancelář sama kontaktuje dědice po zemřelém (tzv. zůstaviteli); obvykle se jedná o osobu, která se postarala o pohřeb zůstavitele. Při prvním jednání vám vysvětlíme, jak bude pozůstalostní řízení probíhat a jak můžete přispět k jeho rychlému dokončení. 

V řízení o pozůstalosti se můžete nechat zastoupit zmocněncem na základě plné moci. Pokud notář nerozhodne výslovně jinak, stačí prostý podpis (tedy nevyžaduje se úřední ověření podpisu). Vzor plné moci je ke stažení zde.

Právní moc Vám na dědické usnesení vyznačíme v kanceláři po předchozí telefonické domluvě (musíme ověřit, že uplynula zákonná lhůta k odvolání). K vyznačení právní moci si prosím přineste usnesení, které Vám bylo doručeno. Jeden dědic si může nechat vyznačit právní moc i za ostatní dědice (nemusí chodit každý zvlášť se svým usnesením).

Odměna notáře se stanoví podle hodnoty dědictví. Přesný způsob odměny stanoví vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2021 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif).