Mgr. Pavel Mlíkovský, notář

Archivy: Služby

Zakládání a změny obchodních společností

Nejčastěji užívané obchodní společnosti – společnost s ručením omezeným a akciovou společnost – lze založit jen ve spolupráci s notářem. Kromě notářského zápisu o založení společnosti Vám po dohodě připravíme i řadu dalších dokumentů potřebných pro vznik společnosti. Založenou společnost můžeme zapsat do obchodního rejstříku ihned po předložení všech potřebných dokumentů.

Také vybrané změny týkající se obchodních společností vyžadují formu notářského zápisu.

Přeměny obchodních korporací (fúze, rozdělení, změna právní formy, převod jmění na společníka)

Nejčastějšími druhy přeměn společností jsou fúze a rozdělení. Vždy jde o složitou problematiku zahrnující nejen právní, ale i účetní, daňové, regulatorní a případně další aspekty. Rádi Vám v tomto směru nabídneme své zkušenosti a připravíme potřebné notářské zápisy včetně přímého zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Notářské zápisy s přímou vykonatelností

Notářský zápis s přímou vykonatelností nahrazuje pravomocný a vykonatelný rozsudek soudu. Proto již na základě notářského zápisu s přímou vykonatelností lze nařídit exekuci. To představuje mimořádně silný prostředek zajištění dluhu pro věřitele a současně významné riziko pro dlužníka. Nestranný notář Vám vždy vysvětlí výhody i rizika tohoto postupu a sepíše příslušný notářský zápis.

Zástavní smlouvy

Zástavní právo k některým věcem (například k obchodnímu závodu) může vzniknout jen zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou. Nezbytným podkladem pro takový zápis je zástavní smlouva ve formě notářského zápisu. Takovou zástavní smlouvu pro Vás rádi sepíšeme a provedeme zápis zástavního práva do Rejstříku zástav.

Notář je soudem pověřen k vedení řízení o pozůstalosti. Jednotlivá pozůstalostní řízení jsou notářům v každém okrese přidělována soudem podle předem stanoveného rozvrhu. Dědicové si v pozůstalostním řízení tedy nemohou vybrat notáře, se kterým chtějí pozůstalost řešit.

Notářská kancelář sama kontaktuje dědice po zemřelém (tzv. zůstaviteli); obvykle se jedná o osobu, která se postarala o pohřeb zůstavitele. Při prvním jednání vám vysvětlíme, jak bude pozůstalostní řízení probíhat a jak můžete přispět k jeho rychlému dokončení. 

V řízení o pozůstalosti se můžete nechat zastoupit zmocněncem na základě plné moci. Pokud notář nerozhodne výslovně jinak, stačí prostý podpis (tedy nevyžaduje se úřední ověření podpisu). Vzor plné moci je ke stažení zde.

Právní moc Vám na dědické usnesení vyznačíme v kanceláři po předchozí telefonické domluvě (musíme ověřit, že uplynula zákonná lhůta k odvolání). K vyznačení právní moci si prosím přineste usnesení, které Vám bylo doručeno. Jeden dědic si může nechat vyznačit právní moc i za ostatní dědice (nemusí chodit každý zvlášť se svým usnesením).

Odměna notáře se stanoví podle hodnoty dědictví. Přesný způsob odměny stanoví vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2021 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif).

Závěť

Probereme, co se po smrti stane s Vaším majetkem a jak můžete o svém majetku rozhodnout jinak. V závěti je možné řešit též vydědění potomků či ustanovení náhradních dědiců pro případ, že označení dědicové nebudou moci dědit.

Závěti sepsané formou notářského zápisu mají nejméně tři zásadní výhody:

Smlouvy o manželském majetkovém režimu (tzv. předmanželské a manželské smlouvy)

Uzavřením manželství obvykle vzniká společné jmění manželů (SJM). Součástí SJM se stává vše, co kterýkoliv z manželů nabude za trvání manželství (například výplata nebo zisk z podnikání) a také dluhy, které jeden z manželů za trvání manželství převzal. Součástí SJM nejsou například věci, které měl každý z manželů před svatbou, nebo které jeden z manželů zdědil či dostal darem.

Výše popsaný zákonný režim SJM lze změnit smlouvou ve formě notářského zápisu, a to před svatbou i za trvání manželství. Obsahem smlouvy může být například:

V jakých situacích nejčastěji využijete smlouvu o SJM?

Převody nemovitostí

Můžeme Vám poradit při rozhodování o převodech nemovitostí v rámci rodiny. Lidé často přemýšlí, zda mají své nemovitosti potomkům darovat či zda si mají nemovitosti nechat s tím, že je potomci jednou zdědí. Při rozhodování je třeba vždy zvážit konkrétní situaci klientů. Probereme s Vámi výhody a nevýhody obou variant a případně sepíšeme potřebné dokumenty. Po dohodě Vás můžeme zastupovat ve vkladovém řízení u katastrálního úřadu.

Notářská úschova

Notář nejčastěji přebírá do úschovy kupní cenu v souvislosti s převodem nemovitostí. Kupující obvykle zašle kupní cenu na zvláštní účet notářské úschovy, ze kterého notář vydá peníze prodávajícímu teprve po zápisu kupujícího do katastru nemovitostí. Obě smluvní strany tak získávají potřebnou právní jistotu ohledně zaplacení kupní ceny.

Notář může převzít peníze do úschovy také v souvislosti s jinými transakcemi, například s převodem podílu ve společnosti s ručením omezeným nebo s převodem akcií.

Ověřování, výpisy a další služby

Z dalších služeb poskytujeme například: